Aktuality

Třídní schůzky pro rodiče se konají:

 • ve třídě u Rybiček 13.9.2021 od 16,30 hodin
 • ve třídě u Želviček 14.9.2021 od 16,30 hodin
 • ve třídě u Šnečků 16.9.2021 od 16,30 hodin

Prosíme rodiče, aby si zajistili hlídání dětí.

.

Informace k zahájení provozu Mateřské školy Jevany ve školním roce 2021 /2022 vzhledem ke COVID – 19.

Vážení rodiče,

 • naše mateřská škola bude otevřena od 1.9.2021 v běžném denním provozu, a to od 7,00 – 16,30 hodin.
 • Vzhledem k epidemiologické situaci je nezbytně nutné, aby se zástupci dětí, vstupujících do mateřské školy, řídili aktuálně platnými epidemiologickými opatřeními a z nich plynoucími opatřeními ředitelky mateřské školy.

Nyní platí tato opatření v prostorách školy :

– omezení pohybu třetích osob v prostorách školy – s dítětem vstupuje do šatny 1 zákonný zástupce

rodiče nevstupují do tříd, děti předávají učitelkám u vstupu do třídy, o případné nutnosti vstupu rodiče do třídy rozhodne pedagog

– osoby vstupující do MŠ používají respirátory třídy FFP2 .

Režimová opatření ředitelky:

 • Do mateřské školy vstupují všechny osoby zcela zdravé.
 • Po příchodu do šatny použijte desinfekci rukou.
 • Jeden zákonný zástupce doprovodí své dítě do šatny, účastní se jeho převlečení a předání učitelce.
 • Do tříd rodiče nevstupují (po dohodě s učitelkou vstupují do tříd pouze rodiče nově přijatých dětí v rámci adaptace dítěte).
 • Pro případnou komunikaci mezi rodiči a učitelkami můžete použít třídní emailové adresy: rybicky@msjevany.cz , zelvicky@msjevany.cz , snecci@msjevany.cz dále můžete použít tel. č. : U Rybiček 773 901 964, U Šnečků 736 653 773, U Želviček 736 653 688
 • V současné době nebudou děti do mateřské školy přinášet žádné hračky a plyšáky.

Stravování:

 • Stravování bude dětem poskytováno v plném rozsahu, děti se nebudou stravovat samoobslužně, ale jídla jim budou servírována.
 • Ve třídách budou děti pít ze svých, řádně označených, kelímků.

Hromadné akce:

 • Konání hromadných akcí za účasti rodičů není doporučováno, jejich konání bude zváženo na základě aktuální situace a dalších momentálních podmínek školy.

Zdravotní způsobilost dětí při pobytu v MŠ:

 • Do mateřské školy budou přijímány děti zcela zdravé, bez zjevných klinických obtíží, které by mohly ukazovat na možné onemocnění Covid-19 – rýma, kašel, zvracení, průjem, bolesti hlavy, vyrážka … .
 • Dětem bude namátkově měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
 • V případě naměření vyšší teploty v průběhu dne nebo pokud se projeví u dítěte během dne akutní známky infektu, bude postupováno v souladu s platnými doporučeními krajské hygienické stanice (zajištění dítěte do izolace, klidový režim, neprodlené kontaktování rodiče a převzetí dítěte z mateřské školy). Po nemoci nastoupí zcela zdravé.
 • Dítě s chronickým onemocněním by mělo mít vyjádření ke zdravotní způsobilosti od lékaře, aby příznaky chronické nemoci nemohly být považovány za překážku docházky do MŠ (astma, alergická rýma, atopický ekzém).

Platby pro letošní školní rok:

 • školné i stravné, prosím, zasílejte na číslo účtu : 246410309/0300
 • nezapomínejte na variabilní symbol
 • platby poukazujte do 15. dne v měsíci
 • výše plateb :
  • děti s odloženou školní docházkou hradí stravné ve výši : 1 012.-Kč
  • děti předškolní hradí stravné ve výši : 968.-Kč
  • děti 3-5 leté hradí stravné a školné ve výši : 1 890.-Kč (stravné 968.- + školné 922.-)

Pevně věřím, že se vzájemnou ohleduplností zajistíme dětem příjemně prožité dny ve školce. Školka je po prázdninách připravena k provozu. Pro děti je nachystán nový celoroční program. Těšíme se na děti i Vás.

V Jevanech 27.8.2021

Radka Dandová, ředitelka školy

.

.

.

.

Školní zahrada

Před třemi lety na podnět Ministerstva pro místní rozvoj, který vypisoval grant na tvorbu školních zahrad, jsme se rozhodli dobudovat druhou část školní zahrady.

Ačkoli jsme měli připravený projekt se všemi náležitostmi, na grant jsme nedosáhli. Bylo nám líto nezúročit práci na projektu a nezbylo nám nic jiného, než výstavbu realizovat samostatně.

Práce byly rozděleny do pěti etap. V první etapě se rekonstruovala opěrná zeď stojící na pozemku, ve druhé etapě jsme budovali schodiště a zpevněnou plochu pro venkovní učebnu. Třetí etapa byla nejnáročnější, jelikož je pozemek ve svahu bylo nutné udělat terénní úpravy. Usazovaly se vyvýšené záhony, zábradlí a pozemek se osazoval rostlinami. Ve čtvrté etapě jsme dorovnali terén pro stavbu zahradního domečku s kuchyňkou,

vybudovali pískoviště a zasadili stromy. Děti a paní učitelky zasadily vlastnoručně vypěstované sazeničky zeleniny a květin a též darované keříky borůvek. I když nás v příštím roce čeká poslední etapa (zabudování interaktivních tabulí), již nyní si nové zahrady děti užívají plnými doušky.

Projekt byl financován z rozpočtu školy, sponzorskými dary , příspěvkem obce a projektem Šablony I. Velice jsme ocenili spolupráci s realizující firmou Flora servis, která nám vyšla maximálně vstříc jak s výrobou atypických prvků, tak s termíny dodání. Výsledek můžete posoudit sami.

Radka Dandová, ředitelka školy