Aktuality

Aktivity v měsíci říjnu:

1.10.2020 (po obědě) – Testování předškoláků v oblasti grafomotoriky – Mgr. Eva Chmelová

5.10.2020 a 26.10.2020 dopoledne – Malá technická univerzita (předškoláci)

8.10.2020 dopoledne – Pejskové a kočičky ve školce

12.-16.10.2020 – školní projekt ZDRAVÍČKO – Bramboriáda s Myškou

26.-30.10.2020 – školní projekt ZDRAVÍČKO – Kutálej se jablíčko, kutálej!

.

.

Informace k provozu Mateřské školy Jevany ve školním roce 2020 – 2021 vzhledem ke COVID -19

Vážení rodiče,

naše mateřská škola bude otevřena od 1.9.2020 v běžném denním provozu, a to od 7,00 – 16,30 hodin. Každý z nás přistupuje k současné situaci spojené s nemocí Covid-19 s různou mírou obezřetnosti. Pokud tedy zvažujete, že z vlastních osobních důvodů své dítě do mateřské školy prozatím nepošlete, je to Vaše svobodná volba, jen nám, prosím, dejte vědět na emailovou adresu: omluvenky@msjevany.cz

Vzhledem k epidemiologické situaci je nezbytně nutné, aby se zástupci dětí, vstupujících do mateřské školy, řídili aktuálně platným stupněm epidemiologického semaforu a z něj plynoucími opatřeními ředitelky mateřské školy.

Nyní platí 1.stupeň a tato opatření v prostorách školy :

 1. omezení pohybu třetích osob v prostorách školy – s dítětem vstupuje do šatny 1 zákonný zástupce
 2. rodiče nevstupují do tříd, děti předávají učitelkám u vstupu do třídy, o případné nutnosti vstupu rodiče rozhodne pedagog

Režimová opatření ředitelky:

 • OSOBY VSTUPUJÍCÍ DO MŠ MUSEJÍ MÍT OD 10.9.2020 ZAKRYTÁ ÚSTA A NOS ROUŠKOU.
 • Do mateřské školy vstupují všechny osoby zcela zdravé.
 • Po příchodu do šatny použijte desinfekci rukou.
 • Jeden zákonný zástupce doprovodí své dítě do šatny, účastní se jeho převlečení a předání učitelce.
 • Do tříd rodiče nevstupují (po dohodě s učitelkou vstupují do tříd pouze rodiče nově přijatých dětí v rámci adaptace dítěte).
 • Pro případnou komunikaci mezi rodiči a učitelkami jsou k dispozici třídní emailové adresy a telefony.
  • e-mail: rybicky@msjevany.cz , tel: 773 901 964
  • e-mail: zelvicky@msjevany.cz , tel: 736 653 688
  • e-mail: snecci@msjevany.cz , tel: 736 653 773
 • V současné době nebudou děti do mateřské školy přinášet žádné hračky a plyšáky.

Stravování

 • Stravování bude dětem poskytováno v plném rozsahu, děti se nebudou stravovat samoobslužně, ale jídla jim budou servírována.
 • Ve třídách budou děti pít ze svých, řádně označených, kelímků.

Hromadné akce

 • Konání hromadných akcí za účasti rodičů není doporučováno, jejich konání bude zváženo na základě aktuální situace a dalších momentálních podmínek školy.

Zdravotní způsobilost dětí při pobytu v MŠ

 • Do mateřské školy budou přijímány děti zcela zdravé, bez zjevných klinických obtíží, které by mohly ukazovat na možné onemocnění Covid-19 – rýma, kašel, zvracení, průjem, bolesti hlavy, vyrážka…
 • Dětem bude namátkově měřena teplota bezdotykovým teploměrem.
 • V případě naměření vyšší teploty v průběhu dne nebo pokud se projeví u dítěte během dne akutní známky infektu, bude postupováno v souladu s platnými doporučeními krajské hygienické stanice (zajištění dítěte do izolace, klidový režim, neprodlené kontaktování rodiče a převzetí dítěte z mateřské školy). Pokud dítě onemocnělo, obecně se považuje, bez ohledu na vývoj klinického obrazu, za nezpůsobilé k přijetí do kolektivu nejméně 5 dní.
 • Dítě s chronickým onemocněním by mělo mít vyjádření ke zdravotní způsobilosti od praktického dětského lékaře, aby příznaky chronické nemoci nemohly být považovány za překážku docházky do MŠ (astma, alergická rýma, atopický ekzém).

Platby pro letošní školní rok

 • školné i stravné, prosím, zasílejte na číslo účtu: 246410309/0300
 • nezpomínejte na variabilní symbol
 • platby poukazujte do 15. dne v měsíci
 • výše plateb:
  • děti s odloženou školní docházkou hradí stravné ve výši: 1.012,- Kč
  • děti předškolní hradí stravné ve výši: 968,- Kč
  • děti 3-5 leté hradí stravné a školné ve výši: 1.933,- Kč (stravné 968,- + školné 965,-)

Pevně věřím, že se vzájemnou ohleduplností zajistíme dětem příjemně prožité dny ve školce. Školka je po prázdninách připravena k provozu. Pro děti je nachystán nový celoroční program. Těšíme se na Vás.

Radka Dandová, ředitelka školy